= = CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS&THPT TÂN LỘC == ...Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ...
berner giữa nhỏ
barner giữa trang
Các hình ảnh hoạt động
Chi Bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Dũng
Điện thoại:
0917484595
Email: tranvandung@camau.edu.vn
Bí thư chi bộ
Thạc sĩ
Trần Văn Dũng
2 Nguyễn Hữu Thiện
Điện thoại:0888192983
Email: nhthien.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó Bí thư chi bộ
Đại Học Sư Phạm Hóa
Nguyễn Hữu Thiện
3 Đỗ Đình Nguyên Thế Vinh

Email: ddntvinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó Bí thư chi bộ
Đại học
Đỗ Đình Nguyên Thế Vinh
Ban Giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Dũng
Điện thoại:0917484595
Email: tranvandung@camau.edu.vn
Hiệu trưởng
Thạc Sĩ
Trần Văn Dũng
2 Nguyễn Hữu Thiện
Điện thoại:0888192983
Email: nhthien.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó HIệu trưởng
Đại Học Sư Phạm Hóa
Nguyễn Hữu Thiện
3 Đỗ Đình Nguyên Thế Vinh

Email: ddntvinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó HIệu trưởng Đỗ Đình Nguyên Thế Vinh
Tổ Chuyên Môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Tự nhiên - Năng khiếu
1 Nguyễn Phú Hưng
Điện thoại:0943800545
Email: nphung.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn ( Dạy môn Hóa ) Nguyễn Phú Hưng
2 Võ Song Lam
Điện thoại:0918757796
Email: vslam.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ phó nhóm Lý - C.nghệ ( Dạy môn Lý ) Võ Song Lam
3 Trần Minh Tạo
Điện thoại:0947543800
Email: tmtao.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ phó nhóm Toán - Tin ( Dạy môn Toán ) Trần Minh Tạo
4 Đoàn Văn Đà
Điện thoại:094949405607
Email: dvda.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ phó nhóm Sinh - C.nghệ (Dạy môn Sinh) Đoàn Văn Đà
5 Nguyễn Văn Thủ
Điện thoại:0819547555
Email: nvthu.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ phó nhóm Thể dục - Năng khiếu ( Dạy môn Thể dục ) Nguyễn Văn Thủ
6 Lê Văn Đào
Điện thoại:0944044744
Email: lvdao.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lý Lê Văn Đào
7 Nguyễn Thanh Tùng
Điện thoại:0919234521
Email: nttung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lý Nguyễn Thanh Tùng
8 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0919863168
Email: nddung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lý Nguyễn Đức Dũng
9 Lê Hồng Nghi
Điện thoại:0942939940
Email: lhnghi.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lý - CN Lê Hồng Nghi
10 Quách Ngọc Trọng
Điện thoại:0855260646
Email: qntrong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lý Quách Ngọc Trọng
11 Phan Long Hải
Điện thoại:0914544503
Email: plhai.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán
Chủ tịch công Đoàn
Phan Long Hải
12 Lê Thị Mỹ Thua
Điện thoại:0843434238
Email: ltmthua.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán Lê Thị Mỹ Thua
13 Trương Văn Triều
Điện thoại:0916504843
Email: tvtrieu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán Trương Văn Triều
14 Phạm Hồng Nhi
Điện thoại:0858274276
Email: phnhi.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán Phạm Hồng Nhi
15 Từ Thanh Lil
Điện thoại:0911108360
Email: ttlil.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán Từ Thanh Lil
16 Lê U Xa
Điện thoại:0919761862
Email: luxa.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán Lê U Xa
17 Liêng Thụy Hoàng Oanh
Điện thoại:0855181180
Email: lthoanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán Liêng Thụy Hoàng Oanh
18 Ngô Thanh Lĩnh
Điện thoại:0388509709
Email: ntlinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán Ngô Thanh Lĩnh
19 Trần Thị Thúy
Điện thoại:0975859010
Email: ttthuy.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán - Tin Trần Thị Thúy
20 Đỗ Mộng Cầm
Điện thoại:0814567796
Email: dmcam.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Hóa Đỗ Mộng Cầm
21 Phạm Bích Châu
Điện thoại:0944707858
Email: pbchau.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Hóa Phạm Bích Châu
22 Nguyễn Sơn Minh
Điện thoại:0919218775
Email: nsminh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Tin Nguyễn Sơn Minh
23 Nguyễn Hữu Có
Điện thoại:0943614343
Email: nhco.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lý - Tin Nguyễn Hữu Có
24 Dương Hải Bình
Điện thoại:0917732377
Email: dhbinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Toán - Tin
Đại học sư phạm Toán - Tin
Dương Hải Bình
25 Nguyễn Mộng Hằng
Điện thoại:
0945478943
Email: nmhang.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Tin Nguyễn Mộng Hằng
26 Nguyễn Thị Toàn

Email: nttoan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sinh Nguyễn Thị Toàn
27 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Điện thoại:0916418178
Email: ntbngoc.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc
28 Vũ Tuấn Anh
Điện thoại:0942.957.959
Email: vtanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sinh Vũ Tuấn Anh
29 Nguyễn Ngọc Hân
Điện thoại:0916156301
Email: nnhan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sinh Nguyễn Ngọc Hân
30 Phạm Thị Hương
Điện thoại:0823307377
Email: pthuong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sinh Phạm Thị Hương
31 Nguyễn Ngọc Đổng
Điện thoại:0843843449
Email: nndong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sinh Nguyễn Ngọc Đổng
32 Trần Ngọc Kính
Điện thoại:0834332396
Email: tnkinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sinh
Thủ quỹ
Trần Ngọc Kính
33 Nguyễn Thanh Kha
Điện thoại:0945212868
Email: ntkha.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sinh
Tổng phụ trách đội
Nguyễn Thanh Kha
34 Trần Thanh Vũ
Điện thoại:0916775045
Email: ttvu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Công nghệ
Đại học sư phạm Công nghệ
Trần Thanh Vũ
35 Danh Thanh Bình
Điện thoại:0917475360
Email: dtbinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Công nghệ Danh Thanh Bình
36 Lưu Thế Hưng
Điện thoại:0944901224
Email: lthung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Thể dục Lưu Thế Hưng
37 Phạm Ngọc Chấn
Điện thoại:0944188769
Email: pnchan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Âm nhạc Phạm Ngọc Chấn
38 Lê Thị Hồng Quyên
Điện thoại:0984931944
Email: lthquyen.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Mỹ thuật Lê Thị Hồng Quyên
39 Huỳnh Trần Anh Thư
Điện thoại:0919934041
Giáo viên Hóa Huỳnh Trần Anh Thư
40 Hữu Minh Ra
Điện thoại:0914915311
Giáo viên Thể dục Hữu Minh Ra
Tổ Xã hội - Tiếng Anh
41 Huỳnh Hải Nhàn
Điện thoại:0947762277
Email: hhnhan.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ trưởng chuyên môn ( Dạy môn Văn ) Huỳnh Hải Nhàn
42 Đặng Danh Tuấn

Email: ddtuan.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ phó nhóm Văn - Sử - Địa ( Dạy môn Sử ) Đặng Danh Tuấn
43 Lê Loan Anh
Điện thoại:0916212185
Email: llanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ phó nhóm Tiếng anh ( Dạy môn Tiếng anh ) Lê Loan Anh
44 Phan Thị Trang
Điện thoại:0972664040
Email: pttrang.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Văn Phan Thị Trang
45 Nguyễn Thị Phương Anh
Điện thoại:0916101103
Email: ntpanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Văn Nguyễn Thị Phương Anh
46 Phạm Thị Lành
Điện thoại:0973588421
Email: ptlanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Văn - Sử Phạm Thị Lành
47 Vũ Văn Thuận
Điện thoại:0859336227
Email: vvthuan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Văn Vũ Văn Thuận
48 Lâm Bích Phượng
Điện thoại:0856587758
Email: lbphuong.c23tanlco@camau.edu.vn
Giáo viên Văn Lâm Bích Phượng
49 Trịnh Tuyết Nga
Điện thoại:0818195678
Email: ttnga.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Văn Trịnh Tuyết Nga
50 Đinh Thị Bích Hà
Điện thoại:0338323998
Email: dtbha.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Văn Đinh Thị Bích Hà
51 Phạm Thị Tuyến
Điện thoại:0971325713
Email: pttuyen.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Văn Phạm Thị Tuyến
52 Phan Văn Nhiên
Điện thoại:0834577090
Email: pvnhien.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Địa Phan Văn Nhiên
53 Hồ Văn Tình

Email: hvtinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Hồ Văn Tình
54 Nguyễn Thị Thảo Ngân
Điện thoại:0943406611
Email: nttngan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên GDCD Nguyễn Thị Thảo Ngân
55 Lê Minh Sớm
Điện thoại:0858892277
Email: lmsom.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên GDCD Lê Minh Sớm
56 Dương Băng Hồ
Điện thoại:0943646918
Giáo viên Địa Dương Băng Hồ
57 Lê Hoàng Phương
Điện thoại:0916748860
Email: lhphuong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Sử - Địa Lê Hoàng Phương
58 Phù Thị Xiếu
Điện thoại:0947550997
Email: ptxieu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Tiếng anh Phù Thị Xiếu
59 Phan Thị Phương Kiều
Điện thoại:0918209733
Email: ptpkieu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Tiếng anh Phan Thị Phương Kiều
60 Lý Thị Sương Mai

Email: ltsmai.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Tiếng anh Lý Thị Sương Mai
61 Đồng Thị Kiều Hoa
Điện thoại:0919761865
Email: dtkhoa.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Tiếng anh Đồng Thị Kiều Hoa
62 Trần Thị Thùy Linh
Điện thoại:0822309800
Email: tttlinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Tiếng anh Trần Thị Thùy Linh
63 Phạm Việt Cường
Điện thoại:0913610103
Email: pvcuong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Tiếng anh Phạm Việt Cường
64 Nguyễn Gia Uyên
Điện thoại:0854980664
Giáo viên Văn Nguyễn Gia Uyên
Văn Phòng
65 Phạm Kim Yến
Điện thoại:0982.705101
Email: pkyen.c23tanloc@camau.edu.vn
Tổ trưởng văn phòng ( Dạy môn Văn ) Phạm Kim Yến
66 Nguyễn Thị Kim Cương
Điện thoại:0915867460
Kế toán Nguyễn Thị Kim Cương
Ban đại diện cha mẹ HS
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban đại diện cha mẹ HS
1 Hồ Quốc Thắng
Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Hồ Quốc Thắng
Công đoàn trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Công đoàn trường
1 Phan Long Hải
Điện thoại:0914544503
Email: plhai.c23tanloc@camau.edu.vn
Chủ tịch công Đoàn Phan Long Hải
2 Nguyễn Ngọc Đổng
Điện thoại:0843843449
Email: nndong.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó Chủ tịch công Đoàn Nguyễn Ngọc Đổng
Đoàn Trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Đoàn Trường
1 Đỗ Mộng Cầm
Điện thoại:0814567796
Email: dmcam.c23tanloc@camau.edu.vn
Bí thư đoàn Đỗ Mộng Cầm
2 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0919863168
Email: nddung.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó Bí thư đoàn Nguyễn Đức Dũng
Giới thiệu

Vài Nét Giới thiệu về trường

Trường THCS và THPT Tân Lộc tọa lạc trên khu đất rộng 12.078m2 thuộc địa phận ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Trường nằm trên tỉnh lộ, cách trung tâm thành phố Cà Mau 15 km; trường nằm ở khu vực giáp ranh bốn xã (An Xuyên, Thới Bình, Hồ Thị Kỷ và Tân Lộc Bắc). Giao thông liên...

Kênh Youtube của trường
Fanpage trường
Đường dây nóng
Xem điểm KT tập chung
Văn Bản

Số: 707/SGDĐT-MNPT

Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Lượt xem:207 | lượt tải:0

Số: 136/QĐ-SGDĐT

Về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành giáo dục tỉnh Cà Mau

Lượt xem:217 | lượt tải:0

Số: 127/QĐ-SGDĐT

Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2021-2022

Lượt xem:227 | lượt tải:0

Số 259/KH-SGDĐT

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG VỤ 2022

Lượt xem:370 | lượt tải:0

Số:126/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ Sở giáo dục và Đào Tạo Cà Mau

Lượt xem:291 | lượt tải:0
Xếp Hạng Thi Đua
Tên lớp Xếp hạng
12A Nhất
10B Nhf
11C Ba
Đăng Nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hội diễn văn nghệ
Bạn Thấy Website này thế nào ?

Hãy để lại bình chọn, (Xin cám ơn)

Liên Kết Web
UBND Tỉnh Cà Mau
Sở GD&ĐT Cà Mau
Bộ GD&ĐT
QL Cán bộ CCVC
CSDL Nghành
IOE
Toán Olympic
Số liên lạc Smas
Bồi dưỡng TX
K12 Online
Thi Trắc Nghiệm
ĐK tuyển sinh trực tuyến
nhập báo cáo tháng
Số liên lạc VN Edu
Hộp Thư Mạng Vic
HỘP THƯ GÓP Ý
Dạy học trên truyền hình
MS School
Sổ đầu bài online
Đăng nhập Smas
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,079
  • Tháng hiện tại29,739
  • Tổng lượt truy cập221,622
kubet ku casino
logo trái
tien hoc le
Picachu1
logo phai
hau hoc van
picachu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây