= = CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS&THPT TÂN LỘC == ...Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ...
berner giữa nhỏ
barner giữa trang
Các hình ảnh hoạt động
Chi Bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Dũng
Điện thoại:
0917484595
Email: tranvandung@camau.edu.vn
Bí thư chi bộ
Thạc sĩ
Trần Văn Dũng
2 Nguyễn Hữu Thiện
Điện thoại:0888192983
Email: nhthien.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó Bí thư chi bộ
Đại Học Sư Phạm Hóa
Nguyễn Hữu Thiện
3 Đỗ Đình Nguyên Thế Vinh

Email: ddntvinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó Bí thư chi bộ
Đại học
Đỗ Đình Nguyên Thế Vinh
Ban Giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Dũng
Điện thoại:0917484595
Email: tranvandung@camau.edu.vn
Hiệu trưởng
Thạc Sĩ
Trần Văn Dũng
2 Nguyễn Hữu Thiện
Điện thoại:0888192983
Email: nhthien.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó HIệu trưởng
Đại Học Sư Phạm Hóa
Nguyễn Hữu Thiện
3 Đỗ Đình Nguyên Thế Vinh

Email: ddntvinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Phó HIệu trưởng Đỗ Đình Nguyên Thế Vinh
Tổ Chuyên Môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Tự nhiên - Năng khiếu
1 Nguyễn Ngọc Đổng
Điện thoại:0843843449
Email: nndong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Ngọc Đổng
2 Dương Hải Bình
Điện thoại:0917732377
Email: dhbinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm Toán - Tin
Dương Hải Bình
3 Quách Ngọc Trọng
Điện thoại:0855260646
Email: qntrong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Quách Ngọc Trọng
4 Võ Song Lam
Điện thoại:0918757796
Email: vslam.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Đại học sư phạm Lý
Võ Song Lam
5 Nguyễn Thanh Tùng
Điện thoại:0919234521
Email: nttung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thanh Tùng
6 Lê Thị Mỹ Thua
Điện thoại:0843434238
Email: ltmthua.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lê Thị Mỹ Thua
7 Nguyễn Sơn Minh
Điện thoại:
0919218775
Email: nsminh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Sơn Minh
8 Phạm Ngọc Chấn
Điện thoại:0944188769
Email: pnchan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phạm Ngọc Chấn
9 Lưu Thế Hưng
Điện thoại:0944901224
Email: lthung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lưu Thế Hưng
10 Lê Thị Hồng Quyên
Điện thoại:0984931944
Email: lthquyen.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lê Thị Hồng Quyên
11 Nguyễn Văn Thủ
Điện thoại:0819547555
Email: nvthu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Văn Thủ
12 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0919863168
Email: nddung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Đức Dũng
13 Trương Văn Triều
Điện thoại:0916504843
Email: tvtrieu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Trương Văn Triều
14 Lê Văn Đào
Điện thoại:0944044744
Email: lvdao.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lê Văn Đào
15 Lê Hồng Nghi
Điện thoại:0942939940
Email: lhnghi.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lê Hồng Nghi
16 Nguyễn Thị Thảo Ngân
Điện thoại:0943406611
Email: nttngan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thị Thảo Ngân
17 Đỗ Mộng Cầm
Điện thoại:0814567796
Email: dmcam.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Đỗ Mộng Cầm
18 Trần Minh Tạo
Điện thoại:0947543800
Email: tmtao.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Trần Minh Tạo
19 Phạm Hồng Nhi
Điện thoại:0858274276
Email: phnhi.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phạm Hồng Nhi
20 Từ Thanh Lil
Điện thoại:0911108360
Email: ttlil.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Từ Thanh Lil
21 Lê U Xa
Điện thoại:0919761862
Email: luxa.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lê U Xa
22 Liêng Thụy Hoàng Oanh
Điện thoại:0855181180
Email: lthoanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Liêng Thụy Hoàng Oanh
23 Phạm Bích Châu
Điện thoại:0944707858
Email: pbchau.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phạm Bích Châu
24 Phan Long Hải
Điện thoại:0914544503
Email: plhai.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Chủ tịch công Đoàn
Phan Long Hải
25 Trần Thị Thúy
Điện thoại:0975859010
Email: ttthuy.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Trần Thị Thúy
26 Danh Thanh Bình
Điện thoại:0917475360
Email: dtbinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Danh Thanh Bình
27 Ngô Thanh Lĩnh
Điện thoại:0388509709
Email: ntlinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Ngô Thanh Lĩnh
28 Trần Ngọc Kính
Điện thoại:0834332396
Email: tnkinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Thủ quỹ
Trần Ngọc Kính
29 Nguyễn Ngọc Hân
Điện thoại:0916156301
Email: nnhan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Ngọc Hân
30 Vũ Tuấn Anh
Điện thoại:0942.957.959
Email: vtanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Vũ Tuấn Anh
31 Phạm Thị Hương
Điện thoại:0823307377
Email: pthuong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phạm Thị Hương
32 Nguyễn Phú Hưng
Điện thoại:0943800545
Email: nphung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổ trưởng chuyên môn
Nguyễn Phú Hưng
33 Đoàn Văn Đà
Điện thoại:094949405607
Email: dvda.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Đoàn Văn Đà
34 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Điện thoại:0916418178
Email: ntbngoc.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thị Bích Ngọc
35 Nguyễn Thanh Kha
Điện thoại:0945212868
Email: ntkha.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổng phụ trách đội
Nguyễn Thanh Kha
36 Lý Thị Sương Mai

Email: ltsmai.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lý Thị Sương Mai
37 Nguyễn Thị Toàn

Email: nttoan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thị Toàn
38 Trần Thanh Vũ
Điện thoại:
0916775045
Email: ttvu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Đại học sư phạm Công nghệ
Trần Thanh Vũ
39 Nguyễn Mộng Hằng
Điện thoại:
0945478943
Email: nmhang.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Mộng Hằng
Tổ Xã hội - Tiếng Anh
40 Phạm Việt Cường
Điện thoại:0913610103
Email: pvcuong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phạm Việt Cường
41 Trần Thị Thùy Linh
Điện thoại:0822309800
Email: tttlinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Trần Thị Thùy Linh
42 Đồng Thị Kiều Hoa
Điện thoại:0919761865
Email: dtkhoa.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Đồng Thị Kiều Hoa
43 Phan Văn Nhiên
Điện thoại:0834577090
Email: pvnhien.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phan Văn Nhiên
44 Lê Hoàng Phương
Điện thoại:0916748860
Email: lhphuong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lê Hoàng Phương
45 Lê Minh Sớm
Điện thoại:0858892277
Email: lmsom.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Lê Minh Sớm
46 Hồ Văn Tình

Email: hvtinh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Hồ Văn Tình
47 Đặng Danh Tuấn

Email: ddtuan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Đặng Danh Tuấn
48 Lê Loan Anh
Điện thoại:0916212185
Email: llanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổ phó chuyên môn
Lê Loan Anh
49 Phù Thị Xiếu
Điện thoại:0947550997
Email: ptxieu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phù Thị Xiếu
50 Phan Thị Phương Kiều
Điện thoại:0918209733
Email: ptpkieu.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phan Thị Phương Kiều
51 Nguyễn Thị Phương Anh
Điện thoại:0916101103
Email: ntpanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Nguyễn Thị Phương Anh
52 Đinh Thị Bích Hà
Điện thoại:0338323998
Email: dtbha.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Đinh Thị Bích Hà
53 Phạm Thị Lành
Điện thoại:0973588421
Email: ptlanh.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phạm Thị Lành
54 Lâm Bích Phượng
Điện thoại:0856587758
Email: lbphuong.c23tanlco@camau.edu.vn
Giáo viên Lâm Bích Phượng
55 Phạm Thị Tuyến
Điện thoại:0971325713
Email: pttuyen.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phạm Thị Tuyến
56 Trịnh Tuyết Nga
Điện thoại:0818195678
Email: ttnga.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Trịnh Tuyết Nga
57 Huỳnh Hải Nhàn
Điện thoại:0947762277
Email: hhnhan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổ trưởng chuyên môn
Huỳnh Hải Nhàn
58 Phan Thị Trang
Điện thoại:0972664040
Email: pttrang.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Phan Thị Trang
59 Vũ Văn Thuận
Điện thoại:0859336227
Email: vvthuan.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên Vũ Văn Thuận
Văn Phòng
60 Nguyễn Thị Kim Cương
Điện thoại:0915867460
Kế toán Nguyễn Thị Kim Cương
61 Phạm Kim Yến
Điện thoại:0982.705101
Email: pkyen.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Tổ trưởng văn phòng
Phạm Kim Yến
Công đoàn trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Công đoàn trường
1 Phan Long Hải
Điện thoại:0914544503
Email: plhai.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Chủ tịch công Đoàn
Phan Long Hải
2 Nguyễn Ngọc Đổng
Điện thoại:0843843449
Email: nndong.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Phó Chủ tịch công Đoàn
Nguyễn Ngọc Đổng
Đoàn Trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Đoàn Trường
1 Nguyễn Thanh Tùng
Điện thoại:0919234521
Email: nttung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Bí Thư đoàn
Nguyễn Thanh Tùng
2 Nguyễn Đức Dũng
Điện thoại:0919863168
Email: nddung.c23tanloc@camau.edu.vn
Giáo viên
Phó Bí thư đoàn
Nguyễn Đức Dũng
Giới thiệu

Vài Nét Giới thiệu về trường

Trường THCS và THPT Tân Lộc tọa lạc trên khu đất rộng 10.098m2 thuộc địa phận ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Trường nằm trên tỉnh lộ, cách trung tâm thành phố Cà Mau 15 km; trường nằm ở khu vực giáp ranh bốn xã (An Xuyên, Thới Bình, Hồ Thị Kỷ và Tân Lộc Bắc). Giao thông liên...

Kênh Youtube của trường
Đường dây nóng
Fanpage trường
Văn Bản

2127-KH SGD

Kế hoạch chi tiết năm học 2021-2022

Lượt xem:31 | lượt tải:14

Số 1433

CV Tăng cường phòng chống dịch covid

Lượt xem:26 | lượt tải:7

SÓ 233/KH-THPT

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2020-2021

Lượt xem:55 | lượt tải:11

NĐ 90-CP

Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức...

Lượt xem:19 | lượt tải:8

TT58

Thông Tư 58 và 26 về đánh giá và xếp loại học sinh...

Lượt xem:35 | lượt tải:14
Xếp Hạng Thi Đua
Tên lớp Xếp hạng
12A Nhất
10B Nhf
11C Ba
Đăng Nhập
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hội diễn văn nghệ
Bạn Thấy Website này thế nào ?

Hãy để lại bình chọn, (Xin cám ơn)

Liên Kết Web
UBND Tỉnh Cà Mau
Sở GD&ĐT Cà Mau
Bộ GD&ĐT
QL Cán bộ CCVC
CSDL Nghành
IOE
Toán Olympic
Số liên lạc Smas
Bồi dưỡng TX
K12 Online
Thi Trắc Nghiệm
ĐK tuyển sinh trực tuyến
nhập báo cáo tháng
Số liên lạc VN Edu
Hộp Thư Mạng Vic
HỘP THƯ GÓP Ý
Dạy học trên truyền hình
MS School
Sổ đầu bài online
Đăng nhập Smas
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay752
  • Tháng hiện tại4,882
  • Tổng lượt truy cập58,112
kubet ku casino
tien hoc le
Picachu1
hau hoc van
picachu2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây